Nabór do służby w Policji - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

Aktualności

Nabór do służby w Policji

Praca policjanta jest jednym z większych wyzwań jakie można sobie postawić. Niewątpliwie warto rozważyć taką możliwość jeżeli jesteśmy ludźmi, którym bliskie jest prawo i nie potrafimy przejść z założonymi rękoma obok zła i niesprawiedliwości. Jak co roku Policja rozpoczyna nabór chętnych do służby w swoich szeregach.

Funkcjonariuszowi rozpoczynającemu szkolenie przysługuje uposażenie w kwocie 1899,70 zł. netto. Po jego zakończeniu uposażenie wzrasta do 2593 zł netto + dodatek za wysługę lat. Nie możemy zapominać o świadczeniach socjalnych takich jak:

 • nagrody roczne w wysokości 1/12 uposażenia w roku kalendarzowym,

 • nagrody uznaniowe,

 • nagrody jubileuszowe po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby w wysokościach odpowiednio: 75%, 100%, 150%, 200%, 300%,

 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,

 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,

 • należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej miejscowości, albo oddelegowania do czasowego pełnienia służby,

 • dofinansowanie do wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny

 • równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

20 marca -  45 osób,

02 lipca - 65 osób, 

24 września - 50 osób,

27 grudnia - 62 osoby.


 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1782):

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,

 • korzystający w pełni z praw publicznych,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczegól­nej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie in­fomacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz we wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego ( z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po­licji w Szczecinie,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy­dat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

 

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpie­czeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

 • prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r. poz. 432 z póżn.zm.).

 

Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

 

UWAGA:

Komendant Główny Policji w oparciu o cykliczną analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2018, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.