Aktualności

Konkurs „Tolerancja – jestem na TAK!”

Konkurs został skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Edukacja dla dialogu międzykulturowego w województwie zachodniopomorskim”, który został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy (w postaci materiału filmowego lub pracy plastycznej) na temat szacunku i tolerancji dla innych osób, bez względu na ich pochodzenie, rasę, kolor skóry, religię, poglądy czy status społeczny.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 06 grudnia 2018 roku.
Uczestnikiem konkursu jest szkoła, którą reprezentuje uczeń/uczniowie lub zespół/zespoły uczniów. Dla zwycięzców każdej kategorii (film lub praca plastyczna) przewidziano nagrody w wysokości: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł, Wyróżnienie – 200 zł.

Zwycięskie prace zostaną wykorzystane do działań o charakterze profilaktycznym i szkoleniowym przez Komendę Wojewódzką Policji oraz media regionalne, a także zostaną włączone (w całości lub we fragmentach) do kampanii społecznej (spoty profilaktyczne) realizowanej przez Organizatora do końca roku kalendarzowego 2018.

Cele konkursu:
1. Poszerzenie wiedzy na temat tolerancji i zrozumienia dla ludzi wykluczonych społecznie z powodu swojej odmienności
2. Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych
3. Zwrócenie uwagi na bogactwo wielokulturowości i wartości płynące z tolerancji: pokój, przyjaźń, różnorodność środowiska kulturowego, pozytywne nastawienie w stosunku do innych ludzi bez względu na ich pochodzenie czy status społeczny.
4. Promowanie wśród młodzieży postawy tolerancji w środowisku szkolnym oraz w cyberprzestrzeni
5. Popularyzacja wśród młodzieży języka zgody i tolerancji w życiu codziennym i w cyberprzestrzeni
6. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych.
7. Uwrażliwienie młodzieży na kwestie skutków prawnych prześladowań rówieśniczych oraz agresywnych zachowań, w tym również w cyberprzestrzeni.

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy:
www.twp.szczecin.pl

Projekt „Edukacja dla dialogu międzykulturowego w województwie zachodniopomorskim” został dofinansowany w 2018 roku z rządowego
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.