Konsultacje Społeczne

Wnioski z konsultacji społecznych przeprowadzonych w powiecie drawskim

Wnioski z konlutacji społecznych dotyczących przywrócenia Posterunku Policji w Ostrowicach

RAPORT *

z konsultacji społecznych dot. przywrócenia Posterunku Policji w Ostrowicach

 

  •  
  •  
 

Komenda Powiatowa Policji

w Drawsku Pomorskim

 

 

kwiecień 2018

 

W związku z wnioskiem o przywrócenie Posterunku Policji w Ostrowicach, Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim przeprowadziła konsultacje społeczne na terenie gminy Ostrowice.

 

Konsultacje społeczne były ogłaszane od dnia 29.03.2018r. za pośrednictwem lokalnych mediów, tablic ogłoszeniowych w poszczególnych miejscowościach, portali społecznościowych oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Konsultacje miały na celu zebranie i poznanie opinii mieszkańców gminy Ostrowice w sprawie projektu odtworzenia Posterunku Policji w Ostrowicach oraz przeanalizowanie poziomu poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach był ogół mieszkańców gminy Ostrowice oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. Konsultacje zostały prowadzone w od poniedziałku 4 kwietnia do piątku 13 kwietnia 2018r. Odbywały się w klejnych. wyznaczonych miejscowościach gminy Ostrowice według harmonogramu.

 

W celu uzyskania miarodajnych wyników ustalono minimalną liczbę osób, które powinny wziąć udział w badaniach. Liczba ta wyniosła 322. W przeprowadzonych w dniach 4-13 kwietnia 2018r. konsultacjach udział wzięło łącznie 330 osób, co stanowi ponad 13% ogółu mieszkańców gminy oraz ponad 16% pełnoletnich mieszkańców gminy. W przebadanej grupie było 149 mężczyzn i 149 kobiet. W zakresie struktury wiekowej przebadanej grupy mieszkańców większość stanowiły osoby pomiędzy 39 a 65 rokiem życia (130 osób) oraz pomiędzy 18 a 38 rokiem życia (113 osób). Grupa powyżej 66 roku życia wyniosła 63 osoby. Najmniej liczna była grupa poniżej 18 roku życia (24 osoby).

 

Rysunek 1 przedstawia ogólne poparcie dla pomysłu odtworzenia Posterunku Policji w Ostrowicach. Na 330 ankietowanych osób, aż 298 wyraziło poparcie dla tego pomysłu. Wobec ponad 90 procentowego poparcia, należy stwierdzić, że zdecydowana większość mieszkańców gminy chciałaby odtworzenia Posterunku w Ostrowicach.

Rysunek 1 Poparcie dla odtworzenia Posterunku

 

  •  
 

 

Źródło: badania własne

 

 

W podziale na płeć (Rysunek 2) liczba głosów poparcia rozłożyła się po równo.

Rysunek 2 Poparcie wg płci

 

  •  
 

 

 

Źródło: badania własne

 

Rysunek 3 Poparcie wg wieku

 

  •  
 

 

Źródło: badania własne

 

Rysunek 3 i Rysunek 4 obrazują poparcie dla pomysłu odtworzenia lokalnej jednostki Policji kolejno w podziale według grupy wiekowej oraz w według miejsca zamieszkania. Jeżeli chodzi o wiek respondentów najmniejsze poparcie (choć należy zaznaczyć, że i tak na bardzo wysokim poziomie, bo aż ponad 83 %) było w grupie najmłodszej, tj. wśród osób do 18 roku życia. Zwraca uwagę bardzo wysokie poparcie
w grupie powyżej 66 roku życia – ponad 95 % oraz w grupie pomiędzy 39 lat a 65 lat – pomysł popiera ponad 92 % respondentów.

Kolejny wykres (Rysunek 5) przedstawia jak mieszkańcy oceniają możliwość kontaktu z Policją w obecnie funkcjonujących rozwiązaniach organizacyjnych, czyli objęcie zasięgiem działania gminy Ostrowice przez Komisariat Policji w Złocieńcu. Jedynie 33,3% mieszkańców wskazało, że nie ma w tym zakresie utrudnień. Ponad 31 % osób wskazało na utrudnienia, a ponad 33 % zaznaczyło odpowiedź „nie mam zdania”. Równie duża jest grupa osób niezadowolonych z obecnych rozwiązań organizacyjnych – ponad 82 % wszystkich uczestników badania wybrało odpowiedź, że obecne rozwiązania dotyczące dostępności Policji na terenie gminy Ostrowice są niewystarczające.

Rysunek 4 Poparcie wg miejscowości

 

  •  
 

 

Źródło: badania własne

 

 

 

Rysunek 5 Ocena aktualnego kontaktu z Policją

 

  •  
 

 

Źródło: badania własne

 

Rysunek 6 Ocena aktualnych rozwiązań

 

  •  
 

 

Źródło: badania własne

 

 

Rysunek 7 Czy nowy Posterunek większy poczucie bezpieczeństwa

 

 

  •  
 

 

Źródło: badania własne

 

Na ostatnim wykresie (Rysunek 7) określono poziom oczekiwanej zmiany poziomu poczucia bezpieczeństwa w przypadku faktycznego odtworzenia Posterunku Policji
w Ostrowicach. Na wykresie tym wskazano od razu podział na poszczególne grupy wiekowe. Należy zaznaczyć, że poczucie bezpieczeństwa jest pojęciem subiektywnym i może być różne dla różnych osób. Ściśle zależy od „wrażliwości” konkretnej osoby. Niezależnie od tego, to właśnie subiektywny poziom poczucia bezpieczeństwa w dużej mierze wpływa na ocenę i postrzeganie Policji, ponieważ bazuje na doświadczeniach i oczekiwaniach danego człowieka. Trudno oczekiwać zadowolenia z pracy Policji, jeżeli mieszkańcy nie czują się bezpiecznie w miejscu zamieszkania czy w drodze z miejsca zamieszkania do pracy. Łącznie aż 89,7% mieszkańców biorących udział w badaniu wskazało, że dzięki odtworzeniu Posterunku Policji będą się czuli bezpieczniej.

 

Podsumowując wyniki badań, należy przede wszystkim stwierdzić, że wymagana liczba osób do badania – czyli 322 – została osiągnięta. W oparciu o przyjęte wcześniej założenia można przyjąć, że przebadana próba jest reprezentatywna dla ogółu mieszkańców gminy Ostrowice, a wynik jest obarczony błędem maksymalnym 5%. Oznacza to, że prawdziwe poparcie dla pomysłu odtworzenia Posterunku Policji w Ostrowicach może różnić się o 5%. W najgorszym przypadku wyniosłoby więc 85,3%. Jest to w dalszym ciągu zdecydowana przewaga poparcia ze strony mieszkańców. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że nie wszyscy mieszkańcy oczekują obecności Policji.

 

Mając na względzie również ten wyżej wymieniony aspekt, tym bardziej trzeba ocenić wynik badania jako bardzo wysokie poparcie dla pomysłu odtworzenia Posterunku Policji w Ostrowicach. W oparciu o sporządzoną analizę stanu bezpieczeństwa oraz przeprowadzone konsultacje społeczne wniosek w tej sprawie należy ocenić jako zgodny z oczekiwaniami społecznymi i w pełni zasadny. Odtworzenie Posterunku Policji będzie miało niewątpliwy wpływ na poziom poczucia bezpieczeństwa, a tym samym zadowolenia społecznego mieszkańców gminy Ostrowice.

 

 

Autor Ł. Chruściel

* Wybrane fragmenty