skargi i wnioski - Oficer prasowy - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

Oficer prasowy

skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63).

Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (kpa) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r., poz. 46).

Zgodnie z par. 5 wyżej wymienionego rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Skargi powinny zawierać : imię, nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
Jednocześnie zgodnie z par. 8 ust. 1 ww. rozporządzenia „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

Organ właściwy do załatwienia skargi/wniosku powinien załatwić skargę/wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca (art. 237 par. 1 i 244 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Powyższy termin liczy się od daty wpływu skargi/wniosku do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
W przypadku niemożności załatwienia skargi w powyższym terminie, w myśl art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ prowadzący postępowanie skargowe zobowiązany jest do powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

 

Skargi i wnioski od obywateli

Komendant Powiatowy Policji

w Drawsku Pomorskim

przyjmuje w każdy poniedziałek

w godzinach 14.00-17.00.